Internetabonnemang - Allmänna avtalsvillkor

 


Hur betalas anslutningsavgift, månadsavgift och tilläggstjänster?


Anslutningsavgiften - debiteras på första fakturan.
Månadsavgift och tilläggstjänster - betalas kvartalsvis i förskott.

Avgifter och taxor

Avgifter och taxor bestäms utifrån val av avtal samt eventuella tilläggstjänster.

 

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNT

Avtalet avser abonnemang med fast nätverksuppkoppling till Internet över Kommunens transportnät. Dessa allmänna villkor reglerar kundens nyttjande av Internet/lokalt nät samt beskriver de tekniska lösningar under vilken tjänsten levereras.

All kabeldragning, håltagning , monteringsmateriel för utrustning hos kunden samt monteringsarbetet bekostas separat av kunden. Inom ramen för IT Centrums tjänster kan kunden avtala om ett antal tilläggstjänster mot särskild avgift.

IT Centrums datanät är en delmängd av Internet. Anslutning till IT Centrums  datanät ger som grundfunktion åtkomst och kommunikation med andra nät anslutna till Internet. Kapaciteten på Internet är beroende av den kapacitet som de ingående näten erbjuder och står därmed utanför IT Centrums kontroll.

AVGIFTER OCH BETALNING

På omstående sidor anges gällande avgifter vid avtalets ingående. Anslutningsavgiften debiteras på första fakturan efter att kunden skrivit på kontraktet. Kunden skall vid tecknande av detta avtal icke ha oreglerade skulder till IT Centrum. Beroende på abonnemangstyp sker betalning av abonnemangsavgift via separat räkning (fakturaavgift 45 kr för månads-, 20 kr för kvartals-faktura tillkommer). Försenad betalning debiteras med gällande förseningsavgifter. Trafik utöver avtal debiteras enligt gällande prislista.

Vid betalningsförsening kan IT Centrum omedelbart stänga av abonnemanget.

Efter avstängning och erläggande av betalning skett, kan kund återanslutas mot erläggande av öppningsavgift.

IT Centrum har rätt att reglera avgifter så att de står i förhållande till IT Centrums kostnader för sin Internetaccess.

ÄNDRING AV AVGIFTER OCH AVTALSVILLKOR

IT Centrum har rätt att med en månads varsel ändra avgifter och avtalsvillkor. Nytt belopp och/eller nya villkor meddelas på månadsfaktura eller genom skriftligt meddelande. Vill kunden inte godkänna de nya avgifterna respektive de nya villkoren har kunden rätt att skriftligen säga upp trafikavtalet. Om kunden inte godkänner ändringen har IT Centrum rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

ANSLUTNING OCH INSTALLATION

Anslutningskabel till kundens dator, och kundens dator skall vara av sådan beskaffenhet att störningar på nätet ej uppstår. Om kunden misstänker att dennes dator eller annan utrustning orsakat störning på nätet skall detta omedelbart meddelas IT Centrum. Om en nätverksanslutning orsakar störningar av akut karaktär, och detta kan härledas till en specifik dator/nätverksförbindelse, kan IT Centrum omedelbart stänga av abonnemanget för vidare utredning. IT Centrum är i sådana fall ej ansvarig för eventuella fel som drabbar kundens utrustning, programvara eller liknande.

TEKNISK SPECIFIKATION AV TJÄNST OCH FUNKTION

Om IP-nummer tilldelas kunden är detta IT Centrums egendom och utlånas till kunden under avtalstiden. Kunden erhåller instruktioner med IP-nummer, DNS server, Gateway, proxy mm. som kunden själv sätter upp i sin dator. Trafiken mäts av IT Centrum enligt krav från IT Centrums Internetaccessoperatör.

IT CENTRUMS UTRUSTNING

All utrustning som installeras av IT Centrum utgör IT Centrums egendom, om ej annat avtalats t e x. (utrustning köpt av kund men monterad av IT Centrum).

Kunden har inte rätt att göra ingrepp, ändringar eller tillägg avseende utrustningen eller dess konfiguration.

KUNDENS UTRUSTNING

Fel som uppstår i kundens utrustning är kundens ansvar.

TILLTRÄDE

IT Centrum skall, för felsökning, erbjudas tillträde till av kunden installerad och använd utrustning på nätet.
IT Centrum har rätt att debitera kunden för sådan felsökning.

ANSVAR

Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet eller IT Centrums datanät, att inte obehörigt förstöra eller förvanska information i nätet och i övrigt att följa de bestämmelser som anges i personuppgiftslagen, sekretesslagen, lag som reglerar upphovsrätt, lag som reglerar personlig integritet samt andra lagar som är tillämpliga på information och informationsspridning.

Anslutande nät kan ha särskilda användningsregler, vilka kunden förbinder sig att följa. Kunden är även i övrigt skyldig att följa de instruktioner som från tid till annan meddelas av IT Centrum och/eller övervakningsfunktioner i Internet.

Kunden svarar själv fullt ut för av honom orsakad skada såsom intrång, skada mot tredje person eller lagbrott.

Om kunden misstänker att han/hon blivit utsatt för databrott enligt ovan, skall detta dels polisanmälas, dels meddelas till  IT Centrums personal. IT Centrum är enligt lag skyldig att polisanmäla databrott som kommer till vår kännedom.
IT Centrum ansvarar inte för driftstörningar som beror på kundens utrustning eller på bristande kapacitet i kundens utrustning.

KUNDENS SKADESTÅNDSANSVAR

Kunden skall ersätta IT Centrum alla kostnader för förlorad utrustning. Kunden skall ersätta IT Centrum alla kostnader för skadad utrustning där skadan uppstått genom oaktsamhet eller slarv av kunden. Om överträdelse av detta avtal beror på uppsåt eller grov oaktsamhet av kunden och medför kostnader för IT Centrum kan IT Centrum påföra kunden motsvarande kostnad.

IT CENTRUMS SKADESTÅNDSANSVAR

IT Centrum skall ej hållas skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande. IT Centrum skall ej heller hållas skadeståndsskyldiga för de fall behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller IT Centrums datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information eller data.

IT Centrum ansvarar inte för någon skada eller förlust som IT Centrum genom detta avtal kan ha orsakat kunden. IT Centrum ansvarar inte för om Internetuppkoppling omöjliggörs på grund av fel på Internet utanför eller inom IT Centrums nät eller om IT Centrums Internetaccess stoppas på grund av intrång eller misstanke om lagbrott som orsakas av kund inom IT Centrums nät.

VIDAREFÖRSÄLJNING M M

Kunden har inte rätt att vidareförsälja Internettjänsten, låta utomstående koppla sig till nätet eller i annat avseende nyttja nätet på sätt som inte omfattas av avtalet.

Abonnemanget kan inte överlåtas utan skriftligt samtycke från IT Centrum.

DRIFTAVBROTT, FELANMÄLAN M M

Driftavbrott, fel på utrustning fast uttag etc.eller väsentlig störning i Internettjänsten felanmäls till IT Centrums anvisade felanmälan och åtgärdas genom IT Centrums försorg under ordinarie arbetstid. Helgfri veckodag 09:15 – 17:00

Kostnad för felavhjälpning på IT Centrums utrustning bekostas av IT Centrum utom i de fall fel i utrustningen åsamkats av kunden genom oaktsamhet eller slarv.

IT Centrum lämnar ingen garanti i likhet med lägsta acceptabla tillgänglighetstid eller max tillåten stopptid vid enskilt stopp. Stopp kan bero på IT Centrums datanät, kommunens transportnät eller fel i den del av Internet som ansluter till detta nät.

Internet är ett globalt nätverk som binds ihop av lokala nätverk med varierande kapacitet. IT Centrum kan ej ansvara för den information som presenteras på Internet, utanför IT Centrums eget nät, ej heller för andra Internetoperatörers tekniska lösningar och kapacitet.

UPPSÄGNING

Avtalet löper under den tidsperiod som angetts i avtalet. Uppsägning av detta avtal från endera parten skall ske skriftligen med  (1) månads varsel före avtalsperiodens slut. Har ej så skett förnyas abonnemanget automatiskt med en ny avtalsperiod.

Vid avflyttning från den lägenhet eller lokal som är knuten till avtalet upphör inte avtalet automatiskt att gälla (om ej avtal om detta tecknats separat)

Vid byte till annan bostad med befintlig fast nätverkskoppling mot IT Centrum kan medflyttning av abonnemanget ske mot erläggande av flyttningsavgift.

Vid misstanke om lagbrott eller brott mot gällande nätverksetik kan kund avstängas på kortare eller längre tid. Om kunden efter tillsägelse om rättelse eller vid upprepade förseelser bryter mot angivna regler, har IT Centrum rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Vid försenad betalning kan kunden stängas av för kortare eller längre tid.

IT Centrum har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan vid avtalsbrott.

IT Centrum har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden inställer betalningarna, försätts i konkurs eller anses vara på obestånd.

ÅTERLÄMNING AV UTRUSTNING

Vid abonnemangstidens utgång eller uppsagt avtal skall IT Centrums utrustning återlämnas till IT Centrum i oskadat skick. I annat fall debiteras kunden kostnad för förlorad/skadad utrustning.

Skulle kunden genom oaktsamhet eller felaktigt användande orsakat skada på utrustningen har IT Centrum rätt att kräva ersättning för reparation eller återanskaffning. IT Centrum har rätt till ersättning för kostnader för i förekommande fall hämtning av utrustning, inkasso samt eventuella rättegångskostnader.

FORCE MAJEURE

IT Centrum skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av något av föreningens åtaganden förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som IT Centrum inte rimligen kunnat råda över eller förutse, såsom arbetskonflikt, strömavbrott, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott eller liknande omständighet, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller fel och försening i till Internet anslutna nät som ligger utanför IT Centrums driftansvar.

TVIST

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol.


E-post: itcnet@it-centrum.se 

Tfn: 0933 - 200 50

Adress:
Vindelvägen 2
922 73  HÄLLNÄS